Windenergie

Het plaatsen van de windmolens is nodig om de doelen te halen voor het terugdringen van CO2-uitstoot.

 • De gemeente Harderwijk wil in 2031 de CO2-uitstoot met 45% verminderen ten opzichte van 2010. Hiervoor moeten we energie besparen en duurzame energie opwekken.
 • Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2030 minimaal 30% van de energievraag produceren uit zon, wind, water en bodem.
 • Nederland heeft de ambitie om CO2-uitstoot met 49% terug te brengen in 2030 ten opzichte van 1990. Hiervoor is het de bedoeling om in 2020 minimaal 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren. Voor de Provincie Gelderland betekent dit ten minste 230,5 MW aan windenergie in 2020.

Windenergie bedrijventerrein Lorentz

 • Gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het plaatsen van 3 windmolens op het bedrijventerrein Lorentz. Dit doen we samen met de inwoners en het bedrijfsleven.
 • We zijn de eerste overheid die zelf bezig is de windmolens te bouwen en te beheren. Zo blijven de opbrengsten ook voor de samenleving van de gemeente Harderwijk
 • 2 windmolens komen op grond van de gemeente Harderwijk in Lorentzhaven en 1 windmolen op de grond van Waterschap Vallei en Veluwe.

 • 2022: uitspraak Raad van State
 • 2022: vormgeven samenwerking gemeente en waterschap
 • 2022: aanbesteding realisatie windmolens
 • 2023: start bouw windmolens
 • 2024: start productie windenergie

2013

 • Ontwerpateliers Windenergielocaties Regio Noord Veluwe
 • Quickscan windlocaties provincie Gelderland - gemeente

2014

 • Vaststellen onderzoeksgebieden voor windenergie Harderwijk
 • Inloopavond ontwerp Structuurvisie Wind Provincie Gelderland
 • Vaststellen Structuurvisie Wind Provincie Gelderland inclusief de locaties in Harderwijk

2015

 • Informatieavonden windenergie voor inwoners en voor bedrijven

2016

 • Vaststellen Routekaart Windenergie

2017

 • Terinzagelegging Notitie Reikwijdte & Detailniveau voor MER windenergie Lorentz
 • Informatieavond windenergie voor bewoners en bedrijven
 • Verslag inspraakreacties Notitie Reikwijdte & Detailniveau voor MER

2018

 • Start klankbordgroep en inwonerspanel

2019

 • Finale Wind Challenge middelbare scholieren
 • Windexcursie Kampen en Lelystad met inwonerspanel, klankbordgroep en raadsleden
 • Windexcursies voor basisscholen
 • Informatieavonden windenergie MER en concept bestemmingsplan voor bedrijven en voor inwoners

2020

 • Vaststellen MER/bestemmingsplan/vergunningen
 • Vergunningen zijn afgegeven, beroep was mogelijk tot 3 december 2020
 • Aanvragen SDE subsidie

2021

 • Toekenning van SDE Subsidie

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen op verschillende manieren meedenken en meepraten over de ontwikkeling van de windmolens:

 • Informatiebijeenkomsten
 • Excursies naar windenergieprojecten in Zutphen en Kampen
 • Een bezoek aan het windenergie-testveld in Lelystad
 • Een bezoek aan het windenergie-informatiecentrum 11 Beaufort
 • Gesprekken met bedrijven op Lorent
 • Inspraakmomenten rondom het vaststellen van de structuurvisie en de routekaar
 • Klankbordgroep voor verschillende organisaties en bedrijve
 • Inwonerspanel voor inwoners van Harderwijk en Hierde
 • Aanwezigheid op lokale evenementen (waar mogelijk met de coronamaatregelen)

De gemeente en het waterschap willen graag de samenleving van Harderwijk laten delen in de winst. In 2020 verkende de gemeente samen met inwoners en de klankbordgroep vier verschillende vormen van financiële participatie:

 • Lening: eenmalig geld inleggen in het project tegen een rente van 4%
 • Aandelen kopen: delen in de winst
 • Gebiedsfonds: een deel van de opbrengst gaat naar duurzame of sociale projecten in Harderwijk en/of Hierden
 • Korting op de energierekening

Het is financieel niet haalbaar om alle vormen uit te voeren. Daarom moeten we keuzes maken. Op basis van de gesprekken gaat de voorkeur uit naar een Duurzaamheidsfonds. Dit moet nog definitief worden besloten.

Duurzaamheidsfonds

Met een Duurzaamheidsfonds investeren inwoners niet individueel in het windproject, maar benutten we de winst van de windmolens voor collectieve nieuwe duurzaamheidsprojecten in de gemeente Harderwijk. Hierbij kunt u als inwoner meebeslissen in de financiering van initiatieven. 

In de komende tijd werken we het fonds verder uit samen met Waterschap Vallei en Veluwe. We nodigen inwoners uit om hierover mee te denken. Zo presenteerden enkele scholieren in een Wind Challenge hun ideeën voor het fonds. We gaan ook in gesprek met andere lokale partners zoals energiecoöperatie Endura.

De gemeente Harderwijk en Waterschap Vallei en Veluwe werken aan het plaatsen van drie windmolens op het bedrijventerrein Lorentz. Dit doen we samen met inwoners en het bedrijfsleven. Het is een uniek en ambitieus project. We vinden het belangrijk om interessante ontwikkelingen en meningen uit het veld te horen. Daarom gaan wij in gesprek met experts die elders ervaringen opdoen met windenergie. Waar moeten we rekening mee houden? En welke geleerde lessen kunnen we toepassen in Harderwijk? Verder vragen we ook onze eigen boegbeelden, zoals de wethouder en de heemraad. Hun ideeën geven mede richting aan de verdere invulling van het project.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Harderwijk via e-mail: windenergie@harderwijk.nl.